Slider
เพจเฟส

วิจัย และนวัตกรรม

กลุ่มงานสารบรรณ 

 • งานประกาศและรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากทุนสนับสนุนภายใน-ภายนอก
 • ติดตามความก้าวหน้า, รับเรื่องส่งรายงานความก้าวหน้าวิจัย และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 • งานรับเรื่องการขอพิจารณาจรรยาบรรณวิจัยในมนุษย์และสัตว์
 • งานรับเรื่องยื่นผลการเผยแพร่ตีพิมพ์บทความวิจัยในงานประชุมวิชาการและวารสารหรือการจดลิขสิทธิ์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
 • งานรับเรื่องการยื่นเอกสารรายงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์     
 • งานพิมพ์ ร่าง โต้ตอบหนังสือภายใน-ภายนอก
 • งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ บันทึก คำสั่ง ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหรือถือปฏิบัติ 
 • จำแนก สำเนา และจัดเก็บเอกสาร

ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน PDCA  หน่วยวิจัยและนวัตกรรม

งานเลขานุการคณะทำงานด้านการวิจัย

 • งานการจัดประชุมและประสานการทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (RMU)
 • งานจัดประชุมและประสานการทำงานร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิจัยนักศึกษา 
 • งานจัดประชุมและประสานการทำงานร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิจัยที่ใช้เสนอขอผลงานทางวิชาการและต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 • งานการจัดประชุมคณะทำงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

งานที่ได้รับมอบหมาย อื่น ๆ เช่น

 • งานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งทุนภายใน-ภายนอก,การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ,แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 • งานการให้บริการชุมชน การลงพื้นที่ การเก็บข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานบริการวิชาการ

Links แหล่งทุนภายในและภายนอก