ผลงานทางวิชาการ ระดับหลักสูตร

# หลักสูตร เรื่อง
บัญชีบัณฑิต 2
นิเทศศาสตรบัณฑิต 4
ศิลปศาสตรบัณฑิต 4
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2
บริหารธุรกิจบัณฑิต 13
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0