ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

ประวัติคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 ในลักษณะวิทยาลัยครู สังกัดสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ใช้ชื่อว่า คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science) เปิดสอนระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.) หลักสูตร 2 ปี วิชาเอกวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์และธุรกิจการท่องเที่ยว ระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกบริหารธุรกิจ และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี วิชาเอกการจัดการทั่วไป

 • พ.ศ. 2528 ดร.ทัศนีย์ แซลบี้ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะ ต่อมาได้ลาออก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธำรง กมลเสรีรัตน์ รองหัวหน้าคณะวิชา ดำรงตำแหน่งแทน
 • พ.ศ. 2529 อาจารย์กนก ใบบัว ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชา ได้จัดตั้งภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ขึ้น และได้เปิดรับนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ 1 วิชาเอกนิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
 • พ.ศ. 2532 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี คูสกุล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิทยาการจัดการ มีการบริหารงาน แบ่งเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจและสหกรณ์ การจัดการทั่วไป
 • พ.ศ. 2532 - 2533 ว่าที่ร้อยตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีเพชร เลิศพิเชฐ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชา คณะวิทยาการจัดการ แบ่งการบริหารงานเป็น 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการเงินและการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์ ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ได้สร้างห้องอัดขยายภาพและทำป้ายหินอ่อนชื่อคณะวิชา
 • พ.ศ. 2534 - 2535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมพล นรพัลลภ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะวิชา คณะวิทยาการจัดการ ได้ก่อสร้างอาคาร 9/1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค) และได้จัดทำตราสัญลักษณ์ของคณะ ซึ่งออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญญู มีมั่งคั่ง
 • พ.ศ. 2536 - 2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร พลเตชา ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชา คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์ ห้องประชุม 915/1 และมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยครูจันทรเกษมกับสถาบันการศึกษา ในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศฮังการี และประเทศแคนาดา เป็นต้น
 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้วิทยาลัยครูจันทรเกษม เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
 • พ.ศ. 2538 - 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา รัตตากร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นคณบดีคนแรก ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ได้ริเริ่มกำหนดแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการบริหารงาน
 • พ.ศ. 2542 - 2545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสัมพันธ์ มาประณีต ดำรงตำแหน่งคณบดีคนต่อมา และได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันราชภัฏ และเริ่มมีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2546 - 2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ตันติสันติสม ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2546 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2547
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2547 และใช้ถัดจากวันประกาศ คือ วันที่ 15 มิถุนายน 2547 กำหนดให้สถาบันราชภัฏจันทรเกษม เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • พ.ศ. 2548 - 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ตันติสันติสม ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เมื่อเปลี่ยนจากสถาบันราชภัฏจันทรเกษม เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมหาวิทยาลัยมีการกระจายอำนาจการบริหารมาไว้ที่คณะ เปลี่ยนการบริหารจากโปรแกรมวิชา เป็นการบริหารตามหลักสูตรวิชา และมีการปรับหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
  ระหว่างปีงบประมาณ 2549 คณะฯ ได้มีการปรับปรุงการบริหารงานจากโปรแกรมวิชา เป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โดยแยกเป็น 9 สาขาวิชา ประกอบด้วย
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  - แขนงการประชาสัมพันธ์
  - แขนงวารสารศาสตร์
  - แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศกมล สุขเกษม ได้เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549 - วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยกวางสีนอร์มอลล์ ประเทศจีน และโรงแรม La Diligence ประเทศฝรั่งเศส ในการส่งนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จึงเป็นการขยายเครือข่ายสู่สากลมากยิ่งขึ้น มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ ระหว่างปี 2550 - 2555 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และการเปลี่ยนแปลงที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงทางการตลาดการศึกษาในยุคปัจจุบัน เพื่อให้มีความเป็นสากลมากขึ้น
ในปี พ.ศ. 2552 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้เปิดสอนเพิ่มอีก 1 แขนง คือ แขนงการโฆษณา

ในปี พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี ดังนี้
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

- สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ 4.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่
- กลุ่มวิชา วารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์
- กลุ่มวิชา การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
- กลุ่มวิชา วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ตันติสันติสม ได้เข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมุ่งเน้นนโยบายการบริหารงานคณะฯ 7 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการจัดการศึกษา/ ผลิตบัณฑิต
2. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างงานวิจัย
3. ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม
4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานแนวทางตามพระราชดำริ และสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการบริหารจัดการ
6. ด้านการพัฒนานักศึกษา
7. ด้านการพัฒนาบุคลากร

ในปี พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาโท ดังนี้
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) แบ่งเป็น 5 แขนงวิชา ได้แก่
- แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
- แขนงวิชาการตลาด
- แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- แขนงวิชาการจัดการ 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แบ่งเป็น 3 แขนงวิชา ได้แก่
- แขนงวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล
- แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
- แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ. 2561 - 2565 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมีความสอด คล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางเพื่อพัฒนาคณะฯ

เมื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ตันติสันติสม ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สวัสดิ์นะที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยมีนโยบายการบริหารที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกัน ซึ่งเน้นการบริการวิชาการต่อชุมชน และงานประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรในคณะวิทยาการจัดการ แก่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ และได้ประสานกับภาคเอกชนเพื่อดำเนินการจัดทำความร่วมมือด้านวิชาการ และครบวาระ 180 วัน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์ พวงนาค คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้สานต่อการพัฒนาหลักสูตรที่ทำความร่วมมือกับภาคเอกชน คือหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิทยาการประกอบการ ซึ่งสามารถเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ได้เป็นที่เรียบร้อย และผลักดันให้คณะวิทยาการจัดการสามารถพัฒนาได้อย่างน้อย 4 หลักสูตร
โดยได้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการโรงแรมเพื่อสร้างหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งกำหนดหลักสูตรระยะสั้น โดยใช้เวลาในการอบรม ดังนี้
1. หลักสูตรการต้อนรับของพนักงานโรงแรม  
2. หลักสูตรแม่บ้านโรงแรม   
3. หลักสูตร Food and Beverage  
4. หลักสูตร Start up street food   

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สวัสดิ์นะที ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการ และได้ดำเนินการสานต่องานตามภารกิจของคณะวิทยาการจัดการ  คือ งานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการและงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จนครบวาระ 180 วัน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์กมลชัย ตรงวานิชนาม  คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ระหว่างนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ วงศ์ทองคำได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ วงศ์ทองคำ มุ่งบริหารงานโดยให้คณะวิทยาการจัดการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อชุมชนและมีมาตรฐานการศึกษาเพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ สมรรถนะเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นบัณฑิตที่พร้อมเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยริเริ่มการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่จะอบรมให้กับบุคลากร นักศึกษาและชุมชน และในปีการศึกษา 2563 ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการประกอบการ