ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

ประวัติคณะวิทยาการจัดการ

 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 ในลักษณะวิทยาลัยครู สังกัดสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ใช้ชื่อว่า “คณะวิทยาการจัดการ” เปิดสอนระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.) หลักสูตร 2 ปี วิชาเอกวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์และธุรกิจการท่องเที่ยว ระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกบริหารธุรกิจและระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี วิชาเอกการจัดการทั่วไป
 • พ.ศ. 2528 ดร.ทัศนีย์ แซลบี้ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะ ต่อมาได้ลาออกโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธำรง กมลเสรีรัตน์ รองหัวหน้าคณะวิชา ดำรงตำแหน่งแทน
 • พ.ศ. 2529 อาจารย์กนก ใบบัว ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชา ได้จัดตั้งภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ขึ้นและได้เปิดรับนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ 1วิชาเอกนิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
 • พ.ศ. 2532 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี คูสกุล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิทยาการจัดการ มีการบริหารงาน แบ่งเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจและสหกรณ์ การจัดการทั่วไป
 • พ.ศ. 2532-2533 ว่าที่ร้อยตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีเพชร เลิศพิเชฐ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชา คณะวิทยาการจัดการ แบ่งการบริหารงานเป็น 5ภาควิชา คือ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการเงินและการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์ ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ได้สร้างห้องอัดขยายภาพและทำป้ายหินอ่อนชื่อคณะวิชา
 • พ.ศ. 2534-2535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมพล นรพัลลภ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะวิชาคณะวิทยาการจัดการ ได้ก่อสร้างอาคาร 9/1ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค) และได้จัดทำตราสัญลักษณ์ของคณะซึ่งออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญญู มีมั่งคั่ง
 • พ.ศ. 2536-2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร พลเตชา ดำรงตำแหน่งหัวหน้า คณะวิชาคณะวิทยาการจัดการ มีการจัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์ ห้องประชุม 915/1 และมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยครูจันทรเกษมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศฮังการี และประเทศแคนาดา เป็นต้น
 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏประกาศ ในพระราชกิจจานุเบกษากำหนดให้วิทยาลัยครูจันทรเกษมเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏ จันทรเกษม
 • พ.ศ. 2538-2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา รัตตากร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นคณบดีคนแรกตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ได้ริเริ่มกำหนดแผน กลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ในการบริหารงาน
 • พ.ศ. 2542-2545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสัมพันธ์ มาประณีต ดำรงตำแหน่งคณบดีคนต่อมา และได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันราชภัฏ และเริ่มมีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2546-2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ตันติสันติสม ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2546 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2547
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2547 และใช้ถัดจากวันประกาศ คือวันที่ 15 มิถุนายน 2547 กำหนดให้สถาบันราชภัฏจันทรเกษม เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • พ.ศ. 2548-2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ตันติสันติสม ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เมื่อเปลี่ยนจากสถาบันราชภัฏจันทรเกษม เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมหาวิทยาลัยมีการกระจายอำนาจการบริหารมาไว้ที่คณะ เปลี่ยนการบริหารจากโปรแกรมวิชาเป็นการบริหารตามหลักสูตรวิชา และมีการปรับหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • ระหว่างปีงบประมาณ 2549 คณะได้มีการปรับปรุงการบริหารงานจากโปรแกรมวิชา เป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โดยแยกเป็น 9 สาขาวิชา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศกมล สุขเกษม ได้เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549 ได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยกวางสีนอร์มอลล์ประเทศจีน และโรงแรม La Diligence ประเทศฝรั่งเศส ในการส่งนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จึงเป็นการขยายเครือข่ายสู่สากลมากยิ่งขึ้น มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ ระหว่างปี 2550-2555 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • พ.ศ. 2552 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้เปิดสอนเพิ่มอีก 1 แขนง คือ แขนงการโฆษณา
 • พ.ศ. 2554 คณะวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ที่อยู่:
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทร:
02-939-0900
เว็บไซต์คณะ:
http://www.msci.chandra.ac.th