หากเรียนหนังสือแต่ไม่รู้จักใช้สมองคิดพิจารณาก็จะพบกับความสับสน หากมัวแต่เพ้อฝันแต่ไม่รู้จักหาความรู้ใส่ตนก็จะอยู่แต่ในวังวนแห่งความคิดอันอันตราย (ขงจื่อ) "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. " -Nelson Mandela     

 

นางชมพูนุท ผลกล้วย 
ประธาน  สาขาวิขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มจษ.
  สำนักงานส่งเสริมวิชาการ 
  กองพัฒนานักศึกษา  
  คณะมนุษยศาสตร์
  คณะเกษตรและชีวภาพ
  คณะวิทยาศาสตร์
 คณะวิทยาการจัดการ
  คณะศึกษาศาสตร์
  บัณฑิตวิทยาลัย
  วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก

หลักสูตร
  ประวัติความเป็นมา
  ปรัชญา วิสัยทํศน และ พันธกิจ
  โครงสร้างหลักสูตร  
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  เอกสาร มคอ.2 หลักสูตร
 คุณลักษณะบัณฑิต

วิดิทัศน์การเรียน online วิชาต่างๆ
  วิชา สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  วิชา คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติ
  วิช าหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
  วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  วิชา คณิตศาสตร์และสถิติ
 วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
  วิชา การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
สำหรับธุรกิจ
 วิชา คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการ
ธุรกิจ (STOU MOOC)
  วิชา วิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการลงทุน
  วิชา ICTEZ เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด
  วิชา SMEs Start up
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Educational Technology 4.0 the 21st. Century Skills

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
  The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)
  Thammasat University Digital Collections
  Dspace, มหาวิทยาลัยศิลปากร
  PSU Knowledge Bank, มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
  ThaiLIS 
 Digital Research Information Center
  ThaiEdResearch: ฐานข้อมูลผลงาน 
การวิจัยทางการศึกษา
  ฐานข้อมูลออนไลน์

ข้อมูลเศรษฐกิจ
  ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
  ข้อมูลเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
  ข้อมูลเศรษฐกิจ : กระทรวงการคลัง
  ข้อมูลการคลังภาครัฐ
  คลังข้อมูลเศรษฐกิจการค้าระดับประเทศ
  ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ ณ จุดเดียว
ของกระทรวงพาณิชย์
  ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - TMB
  วิจัยกรุงศรี
  รายงานวิจัยของธนาคารกรุงเทพ
  ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (SCB EIC)
  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
  ข้อมูลประเทศไทยจากธนาคารโลก
  สถิติและข้อมูลพลังงาน
  ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
  ชุดข้อมูล - Government Open Data of Thailand
  สถานการณ์และองค์ความรู้  SME
  ข้อมูลสถิติ SME
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ฟังวิทยุ  


 


 

 

 


Brent Crude Oil charts on InfoMine.com

Gold charts on InfoMine.com 

 

 

สมัครรับข่าวตลาดทองผ่านทาง Email:

Power By ตลาดทองดอทคอม

 

 

 

 

 

พยากรณ์อากาศ

 

ข่าวจากหนีฃังสือพิมพ์บทความเศรษฐกิจ
 บทความ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล
 บทความ Creative Thailand
 ผู้ว่าการ ธปท. แจงเศรษฐกิจไทยมี “ภูมิคุ้มกัน” รับมือภาวะการเงินโลกตึงตัว แนะปฏิรูปอีกหลายมิติลดจุดเปราะบาง
 ดอกเบี้ยนโยบายจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในปี
นี้
 การกีดกันการค้าที่จะทวีความรุนแรงยิ่ง
ขึ้น (1)
 การกีดกันทางการค้าที่จะทวีความรุนแรงยิ่ง
ขึ้น (2)
  ประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม ที่เท่าทันยุค Disruptive Technology
 วัฏจักรการเงินไทยเกี่ยวข้องอย่างไรกับ
วัฏจักรเศรษฐกิจ
 มุมมองใหม่หนี้ครัวเรือนไทย ผ่าน Big Data ของเครดิตบูโร
คร ๆ ก็ไม่อยากว่างงานจริงหรือ: ภาพจาก ข้อมูลประกันสังคม
  เศรษฐกิจโต 4.8% แต่ทำไมยังไม่รู้สึก “ดี” (1)​​​
  เศรษฐกิจไทยโต 4.8% แต่ทำไมยังไม่
รู้สึก“ดี”(2)
  เศรษฐกิจโลกจะ “ดี” ไปได้อีกนาน
เท่าไหร่
  ดอกเบี้ยสหรัฐปรับขึ้นแล้ว แต่จะปรับ
ขึ้นได้อีก
  นโยบายกีดกันการค้าของสหรัฐ
 ไทยจะนำทุนสำรองส่วนเกินมาใช้
ประโยชน์ (1)
  ไทยจะนำทุนสำรองส่วนเกินมาใช้
ประโยชน์ (2)
  การปรับตัวขึ้นของดอกเบี้ย (1)
  การปรับตัวขึ้นของดอกเบี้ย (2)
  จุดยืนของธนาคารกลางสหรัฐ
  การกีดกันทางการค้า หรือการเผชิญหน้า
กันทางอุดมการณ์เศรษฐศาสตร์(1)
การกีดกันทางการค้า หรือการเผชิญหน้า
กันทางอุดมการณ์เศรษฐศาสตร์? (2)
 เงินเฟ้อที่ต่ำอย่างต่อเนื่องของประเทศไท
จีนจะแซงหน้าอเมริกาใน ปี2023
 10 ปี 3 รัฐบาลทุ่มงบกว่า 1.3 ล้านล้านแก้
ปัญหาเกษตรกรหรือหวังผลทางการเมือง
 เศรษฐกิจและจิตใจ
 เศรษฐกิจไทย-บนเส้นทางแห่งสันติ
ประชาธรรม
 Thaksinomics ภายใต้ทักษิณาธิปไตย
กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ 
กับสวัสดิภาพของสังคม
 กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาความยากจน
ในประเทศไทย
 ระบบเศรษฐกิจไทย-วิกฤติการณ์แห่ง
โครงสร้างฯ
 บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน การลงทุน โดย MacroView

ประเทศไทยอยู่ตรงไหน

 คนไทยจ่ายภาษีมากแค่ไหน
 เซเว่นไทยอยู่ตรงไหน
 การส่งออกของประเทศไทยอยู่ตรงไหน
 งบประมาณประเทศไทยอยู่ตรงไหน
 เรียนสูงๆ แล้วได้เป็นเจ้าคนนายคนจริงหรือ
 เงินร้อยบาทในกระเป๋าคุณมาจากไหน
 ภาษีสุราและการบริโภค
 คนไทยกับสตาร์บัคส์
 การใช้พลังงานไทยอยู่ตรงไหน
 นมไทยอยู่ตรงไหน
 คนไทยกินดีอยู่ดีแค่ไหนเมื่อเทียบกับในอดีต
 บริษัทไทยใช้เวลามากแค่ไหนกับภาษี
 สายการบินแห่งชาติไทยอยู่ตรงไหน
 คอร์รัปชันกับการพัฒนาประชากร
 ประเทศไทยอยู่ตรงไหนก่อนน้ำท่วม
 ใครซื้อของไทยมากที่สุด
 หรือไทยจะ “แก่ก่อนรวย”
 เศรษฐกิจไทยพึ่งพาตลาดต่างประเทศแค่ไหน
 รายได้ครูไทยอยู่ตรงไหน
 ประชาธิปไตยคือตัวถ่วงเศรษฐกิจ
 บริษัทดาวรุ่งและโอกาสทางเศรษฐกิจ
 เมืองไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกหรือของใคร
 ไทยปลูกข้าวอย่างมี “ประสิทธิภาพ” แค่ไหน
 งบทหาร #2
 เศรษฐกิจประเทศไทยใหญ่แค่ไหน
 ถ้วยสองใบ กับ มูลค่าเพิ่ม
 เราให้ค่าแรง “กระดูกสันหลังของชาติ”
      พอหรือยัง
 ความคล่องตัวในการทำธุรกิจในไทย
 GDP ในอนาคต
 GDP ต่อหัว
 ช่องว่างระหว่างคนรวย-คนจน
 งบกองทัพในรอบ 20 ปี
 ประเทศไทยใช้พลังงาน “คุ้มค่า” แค่ไหน
 ไทยพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศแค่ไหน
 ไทยใช้น้ำมันเยอะแค่ไหน
 เงินเยอะทำให้มีความสุขจริงไหม


ข่าวเปิดรับสมัครงานสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
  jobthaiweb
  careerjet
  Jobdb
  Indeed
 JobTopGun 
  job-108
 jobthaiweb

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html 

วิดิทัศน์ แหล่งความรู้การใช้ Software


 สอน Python สำหรับ Data science
สอนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python 3
สอน Microsoft SQL Server
สอนเทคนิคการใช้งาน Excel
สอนเทคนิคการใช้งาน PowerPoint
สอน Python 3 GUI ด้วย tkinter
สอน Data visualization ด้วย Python โดยใช้ seaborn
สอน Excel: การใช้ Pivot Table และ Pivot Chart
สอนเทคนิคการใช้ไมโครซอฟท์เวิร์ด Microsoft Word
สอนการใช้โปรแกรม R เบื้องต้น
สอน Excel: การสร้างกราฟและแผนภูมิ
 Eviews 9 - IMF Course
 เศรษฐมิติ QA
 SEM - แบบจำลองสมการโครงสร้างใน AMOS
 Structural equation modeling with AMOS
 Multiple group path analysis using AMOS
 Latent growth curve modeling using AMOS
 Using AMOS to carry out confirmatory factor analysis
 path analysis using AMOS
 Structural equation modeling with LISREL
 Using LISREL with SIMPLIS command language
 Confirmatory factor analysis using LISREL
 Intro to simple and multiple regression in SPSS (new, 2018)
 Binary logistic regression using SPSS (new)
 Feasibility Study Template: Production Company by Excel
 A Feasibility Study - Step by Step by Excel
 การใช้งาน CHEQA 3D Online
 เรามาลงข้อมูล che qa online
 สอนสร้างเว็บด้วย Wordpress
รายการอัปโหลดยอดนิยม


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 freeHitCounters.org

 

มาเรียนเศรษฐศาสตร์กันเถอะ
 

 

 
 

 

 

  ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
  
 ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ลงทะเบียนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการ "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน"  
โปรแกรม GRETL มาทำความรู้จักกับโปรแกรม Gretl กัน !!!
 ขยายเวลารับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
 กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ปี 1 รหัส 61 
 การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 รายการสัมมนาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ประชาสัมพันธ์ แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2561-2565 สามารถ Download ได้ตามลิงค์นี้

สื่อการเรียนวิชา หลักเศรษฐศาสตร์ online บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  


สื่อการเรียนวิชา หลักเศรษฐศาสตร์ online บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพตลาด หนังสือเรียนเสริมวิชาเศรษฐศาสตร์ : เศรษฐศาสตร์...เล่มเดียวอยู่


 


“ECON Symposium 2019” นวัตกรรมพลิกโลก: การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย: ภาคเช้า: ฉบับสมบูรณ์   
   ปริศนาความเหลื่อมล้ำ ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร    
   สัมมนาวิชาการ ธปท. สำนักงานภาคเหนือ 2561 Digital Economy: Rethink Reshape Reform    
   สัมมนาวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง "Re-design Thailand"    
   เสวนา : นโยบายการขับเคลื่อนเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยี    
   การบรรยายหัวข้อ “DIGITAL ECONOMY” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
   เสวนางานCEO Innovation Forum 2018 “Transforming Thailand Towards Science and Technology Frontier”   
   สัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทยประจำปี 2560 BOT Symposium 2017: Innovating Thailand
   Thailand Rice Convention 2017  
   สรุปประเด็นสำคัญกำรประชุมสัมมนำ “Thailand Rice Convention 2017”
   เส้นทางเศรษฐกิจไทย บนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
   เศรษฐกิจไทย : การเติบโตท่ามกลางความผันผวน   
  บทบาทของนโยบายการเงินในการจัดการความผันผวนทางเศรษฐกิจ  
  เมื่อเศรษฐกิจโลกผันผวน เศรษฐกิจไทยจะไปทางไหน  
   เสวนา: มิติใหม่ของเศรษฐกิจไทยในยุคแห่งข้อมูล  
   Perspectives: โอกาสและความท้าทายในยุคแห่งข้อมูล 
   ก้าวทันนวัตกรรม สู่ยุค "เศรษฐกิจคิดใหม่"  
   ธปท. กับการแก้ไขปัญหา "หนี้ครัวเรือนไทย"  
   การบริหารจัดการเงิน คือ ทักษะสำคัญของชีวิต  
   ความท้าทายเรื่อง Big Data ของธนาคารแห่งประเทศไทย  
    FinTech โอกาสที่มาพร้อมความท้าทาย  
    หนุนลงทุนเทคโนโลยี นวัตกรรม กระตุ้นเศรษฐกิจเติบโต  
   100 ปีชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  
   การศึกษาไทย ในยุค 4.0 ตอน เศรษฐศาสตร์ 4.0  
   การวิพากษ์แนวคิดกระแสหลัก: ทำไมนักเศรษฐศาสตร์ (ไทย) จึงควรศึกษาประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  
   แนวคิดทุนนิยมและเศรษฐศาสตร์อย่างง่ายเพื่อการลงทุน  
   สถานีทีดีอาร์ไอ: วิเคราะห์โครงการรับจำนำข้าว กับ วิโรจน์ ณ ระนอง  
   บรรยายพิเศษ “รู้ไว้ไม่จน : เศรษฐศาสตร์ฉบับชาวบ้าน” โดย รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย  
   ดร.เดชรัต สุขกำเนิด 'เศรษฐศาสตร์ Digital'   
   เทคโนแครตกับเศรษฐกิจไทย   


  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ   
  ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ  
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 #ตอนที่1  
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 #ตอนที่2  
   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 #ตอนที่3  
  [อินโฟกราฟิก] “ยุทธศาสตร์ชาติ” ทำไปเพื่ออะไร  
  INFOGRAPHIC Visual image represents the economic and industrial information   
  infographic แผน พัฒนา ฯ ฉบับ ที่ 12
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ข้อมูลภาพ(Infographic) - Set
  THAILAND 4.0 
  THAILAND 4.0 by MOC 1  
  Thailand Industry 4.0 by MOI  
  ร่วมกันสร้างสยามยั่งยืน : ไปให้ไกลกว่าประเทศไทย 4.0  
  Digital Economy  
  STEM Education Thai 
  เศรษฐศาสตร์น่ารู้ 
  สื่อเศรษฐศาสตร์ 
  ถอดรหัส ศัพท์เศรษฐกิจ   
 ทำไมราคายางตก 
  เศรษฐกิจไทย ป่วยจริงหรือไม่  
  เงินคงคลังเหลือน้อยประเทศจะถังแตกแค่ไหน 
  กลไกราคา ราคาสินค้าขึ้นลงได้อย่างไร 
  อัตราดอกเบี้ยเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
  อัตราดอกเบี้ยเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอย่างไร  
  GDP คืออะไร  
  อัตราแลกเปลี่ยน เงินแข็ง เงินอ่อน เพราะอะไร
  เศรษฐกิจโตได้อย่างไร 
  GDP ต่อหัว คืออะไร 
  ข้อดี ข้อเสีย ของเงินเฟ้อ 
  เงินเฟ้อคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร 
  วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง เกิดขึ้นได้อย่างไร  
  20 ปีต้มยำกุ้ง : ไทม์ไลน์ค่าเงินบาท  
  สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่12 
  Economic Growth พัฒนาเศรษฐกิจ  
  ภาพความเปลี่ยนแปลงของประชากรไทย 
  ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต   
  จำนำข้าว
  ข้าวไทยในตลาดโลก 
  ตลาดข้าวส่งออกของไทย 
 แปรรูปได้กำไร 
  ฟองสบู่อสังหา (ตอนที่ 1)  
  ฟองสบู่อสังหา (ตอนจบ) 
 ทำไมจึงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป
  วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ 
  อะไรคือสิ่งที่มากำหนดค่าของเงินดอลล่าร
  ทำไม "คนจน" ถึงแตกต่างจาก "คนรวย" 
  ความเหลื่อมล้ำฉบับพกพา 
  ความเหลื่อมล้ำ ของสังคมไทย
  สร้างความเป็นธรรม ขจัดความเหลื่อมล้ำ 
  รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที 
  วิวัฒนาการทางการเงิน  
  การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
  ภาพอนาคตการเกษตรไทย 2563-อารัมบท  
  รู้จักตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเบื้องต้น  
  ลักษณะของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า  
  การส่งมอบรับมอบในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย(AFET)  
  ทำเกษตรรวยได้จริงหรอ
  เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy)  
  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เปลี่ยนมลภาวะเป็นมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย  
  “ย้อนรอยวิกฤตซัพไพร์ม” 
  วิกฤตซัพไพร์มจุดกำเนิด QE  
  ผลวิกฤตซับไพร์ม  
 เงินของคุณอาจมีค่าลดลงถ้าไม่รู้จัก "QE"
   What is Fintech   
   BlockChain คืออะไร   
   Cryptocurrency คืออะไร   
   หุ้นยั่งยืนดีอย่างไร : Thailand Sustainability Investment  
  ดุลยภาพตลาดและการบิดเบือนกลไกตลาด  
  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน  
  ทฤษฎีอรรถประโยชน์และทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน  
  ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนเเละรายได้จากการผลิต  
  ทฤษฎีการผลิต    
  ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (สำรวจตลาดผลไม้ที่ตลาดสี่มุมเมือง)  
  การแข่งขันตลาดไม่สมบูรณ์  
  ประเภทของตลาดในระบบเศรษฐกิจ  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
A free world-class education for anyone anywhere.

The Khan Academy is an organization on a mission. We're a not-for-profit with the goal of changing education for the better by providing a free world-class education for anyone anywhere.
All of the site's resources are available to anyone. It doesn't matter if you are a student, teacher, home-schooler, principal, adult returning to the classroom after 20 years, or a friendly alien just trying to get a leg up in earthly biology. The Khan Academy's materials and resources are available to you completely free of charge.


Online Tutor เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ระดับมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ระดับประถม
มัธยม และอุดมศึกษา ที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเวทีในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของตนเอง 


ECO2102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 ภาค 2/2559  อาจารย์พัฒนรัชต์ ฟักจันทร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  Lecture 1 Macroeconomic Variables (1/1)  
  Lecture 2 Classical Macroeconomics (1/2)  
  Lecture 3 Classical Macroeconomics (2/2)  
  Lecture 4 Keynesian Macroeconomics (1/4)  
  Lecture 5 Keynesian Macroeconomics (2/4)  
  Lecture 6 Keynesian Macroeconomics (3/4)  
  Lecture 7 Keynesian Macroeconomics (4/4) [First Half]  
  Lecture 7 Keynesian Macroeconomics (4/4) [Second Half]  
  Lecture 8 Open Macroeconomy (1/2)
  Lecture 9 Open Macroeconomy (2/2) [First Half]
  Lecture 9 Open Macroeconomy (2/2) [Second Half]
  Lecture 10 Economic Growth (1/3)
  Lecture 11 Economic Growth (2/3)
  Lecture 12 Economic Growth (3/3) [First Half]
  Lecture 12 Economic Growth (3/3) [Second Half]Perspectives: โอกาสและความท้าทายในยุคแห่งข้อมูล