news department
วันวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 (ประเภทรับตรง)
งามสัมมนาทางวิชาการ
พบที่ปรึกษา
Faculty of Management Science
    คู่มือการเขียนSARของคณะ
    คู่มือการเขียนSARมหาวิทยาลัย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   จรรยาบรรณวิชาชีพครู
   จรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจัย
   จรรยาบรรณนักคอมพิวเตอร์
 
เมษายน 2560
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
 
 
Untitled Document

แนะนำคณะ

 Faculty of Management Science

 

ที่ตั้ง

          อาคาร 9 และอาคาร 9/1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

          เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900

          โทรศัพท์ 0-2942-6900-99 ต่อ 4004  โทรสาร 0-2512-2937

 

ความเป็นมาของคณะวิทยาการจัดการ   

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 ในลักษณะวิทยาลัยครู  สังกัดสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์  ใช้ชื่อว่า  “คณะวิทยาการจัดการ”   เปิดสอนระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร์  (อ.ศศ.)  หลักสูตร 2 ปี  วิชาเอกวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์และธุรกิจการท่องเที่ยว  ระดับปริญญาตรี  (ศศ.บ.)  หลักสูตร 4  ปี  วิชาเอกบริหารธุรกิจและระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 2  ปี  วิชาเอกการจัดการทั่วไป

          พ.ศ. 2528  ดร.ทัศนีย์  แซลบี้  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะ ต่อมาได้ลาออกโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธำรง  กมลเสรีรัตน์  รองหัวหน้าคณะวิชา  ดำรงตำแหน่งแทน

          พ.ศ. 2529  อาจารย์กนก ใบบัว ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชา ได้จัดตั้งภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ขึ้นและได้เปิดรับนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ 1วิชาเอกนิเทศศาสตร์   บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

          พ.ศ. 2532 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  คูสกุล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิทยาการจัดการ มีการบริหารงาน แบ่งเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่  การเงินและการบัญชี  บริหารธุรกิจและสหกรณ์   การจัดการทั่วไป

          พ.ศ. 2532-2533 ว่าที่ร้อยตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีเพชร  เลิศพิเชฐ  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชา  คณะวิทยาการจัดการ  แบ่งการบริหารงานเป็น 5ภาควิชา  คือ ภาควิชาการตลาด  ภาควิชาการเงินและการบัญชี  ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์  ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  ทั้งนี้ได้สร้างห้องอัดขยายภาพและทำป้ายหินอ่อนชื่อคณะวิชา

                พ.ศ. 2534-2535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมพล  นรพัลลภ  ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะวิชาคณะวิทยาการจัดการ ได้ก่อสร้างอาคาร 9/1ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค) และได้จัดทำตราสัญลักษณ์ของคณะซึ่งออกแบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญญู มีมั่งคั่ง 

พ.ศ. 2536-2537 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร  พลเตชา  ดำรงตำแหน่งหัวหน้า

คณะวิชาคณะวิทยาการจัดการ  มีการจัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์  ห้องประชุม 915/1 และมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยครูจันทรเกษมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  เช่น  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประเทศฮังการี และประเทศแคนาดา   เป็นต้น

 

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538  พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏประกาศ  ในพระราชกิจจานุเบกษากำหนดให้วิทยาลัยครูจันทรเกษมเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏ  จันทรเกษม

          พ.ศ. 2538-2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา  รัตตากร  ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นคณบดีคนแรกตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ได้ริเริ่มกำหนดแผน       กลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ  ในการบริหารงาน

          พ.ศ. 2542-2545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสัมพันธ์  มาประณีต ดำรงตำแหน่งคณบดีคนต่อมา  และได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันราชภัฏ  และเริ่มมีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

          พ.ศ. 2546-2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  ตันติสันติสม ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2546 ถึงเดือนพฤศจิกายน  2547

 

          พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่  14  มิถุนายน  2547 และใช้ถัดจากวันประกาศ  คือวันที่ 15 มิถุนายน  2547   กำหนดให้สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

พ.ศ.  2548-2549  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  ตันติสันติสม  ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ  เมื่อเปลี่ยนจากสถาบันราชภัฏจันทรเกษม       เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โดยมหาวิทยาลัยมีการกระจายอำนาจการบริหารมาไว้ที่คณะ  เปลี่ยนการบริหารจากโปรแกรมวิชาเป็นการบริหารตามหลักสูตรวิชา และมีการปรับหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ซึ่งต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 

ระหว่างปีงบประมาณ  2549  คณะได้มีการปรับปรุงการบริหารงานจากโปรแกรมวิชา  เป็น  2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โดยแยกเป็น  9  สาขาวิชา  ประกอบด้วย

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด

4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

6.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

8.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

9.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชานิเทศศาสตร์

          - แขนงการประชาสัมพันธ์

          - แขนงวารสารศาสตร์

          - แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศกมล สุขเกษม ได้เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ตั้งแต่วันที่ 20  ธันวาคม  2549   ได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยกวางสีนอร์มอลล์ประเทศจีน และโรงแรม La Diligence ประเทศฝรั่งเศส  ในการส่งนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จึงเป็นการขยายเครือข่ายสู่สากลมากยิ่งขึ้น มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ  ระหว่างปี  2550-2555   เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   และการเปลี่ยนแปลงที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงทางการตลาดการศึกษาในยุคปัจจุบัน  เพื่อให้มีความเป็นสากลมากขึ้น

·       มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ  โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อเสนอแนะและให้ความคิดเห็นต่อการบริหารงานในคณะ

·       มีโครงการบริการวิชาการให้กับบุคคลภายนอก  โดยใช้ความรู้ความสามารถจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะเป็นวิทยากร

·       ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ  เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน สนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพื่อกลับมาเป็นศักยภาพที่สำคัญของหลักสูตรและคณะต่อไป

·       มีการจัดทำห้องปฏิบัติการต่าง เพิ่มมากขึ้น เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-learning)  ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยวและห้องปฏิบัติการโรงแรม

·       มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆ ทันสมัยมากขึ้น เช่น ห้องสตูดิโอ ห้องประชาธิบดี  ห้องประชุม 915/1  ห้องตัดต่อ  ห้องบันทึกเสียง  ห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์ 

·       มีการจัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา คู่มืออาจารย์พิเศษ  และคู่มือนักศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ 

·       มีการติดตั้งวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของอาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการ

·       มีการใช้ระบบป้องกันไวรัส Office Scanสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ในปี พ.ศ. 2552  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้เปิดสอนเพิ่มอีก 1  แขนง คือ แขนงการโฆษณา

ในปี พ.ศ.  2554  คณะวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี ดังนี้

1.       หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.)

2.       หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

           -          สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3.       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

            -          สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

            -          สาขาวิชาการตลาด

            -          สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

            -          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

            -          สาขาวิชาการจัดการ

4.       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

            -          สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

            -          สาขาวิชานิเทศศาสตร์

แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา  ได้แก่

                         -          กลุ่มวิชา วารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์

                         -          กลุ่มวิชา การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

                         -          กลุ่มวิชา วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่

 

ปรัชญา

 

ความรู้เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเครือข่ายสู่สากล

 

วิสัยทัศน์

 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างเครือข่ายวิชาการสู่ชุมชนและสากล

 

พันธกิจ

 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

2. สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับชุมชนและต่างประเทศ

3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

4. ส่งเสริมและเผยแพร่ศาสตร์ด้านวิชาการจัดการบนพื้นฐานของศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

5. เสริมสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม