news department
วันวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 (ประเภทรับตรง)
งามสัมมนาทางวิชาการ
พบที่ปรึกษา
Faculty of Management Science
    คู่มือการเขียนSARของคณะ
    คู่มือการเขียนSARมหาวิทยาลัย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   จรรยาบรรณวิชาชีพครู
   จรรยาบรรณวิชาชีพนักวิจัย
   จรรยาบรรณนักคอมพิวเตอร์
 
เมษายน 2560
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 การรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2558
 โดย คุณ administrator เมื่อวันที่ 09 03 2558 เวลา 06:27 PM [คณะวิทยาการจัดการ]

เปิดอ่าน 139 ครั้ง

     
 
 

นปีงบประมาณ 2558 หรือทุน คปก. รุ่นที่ 17 โครงการ คปก. จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. ทั้งในลักษณะเต็ม
จำนวน (full grant) และ แบบร่วมทุน (joint funding) เพียง 1 รอบเท่านั้น เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดีที่สุดมารับทุน คปก.
โดยมีกำหนดระยะเวลาดังนี้

เปิดรับสมัคร :
วันที่ 1 กันยายน 2557 – 30 ธันวาคม 2557
ประกาศผล :
วันที่ 1 เมษายน 2558

อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีสิทธิ์เสนอชื่อนักศึกษามาเพื่อขอรับทุนรุ่นที่ 17 (งบประมาณปี 2558) ได้แก่
1. อาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ที่ได้รับทุนรุ่นที่ 17 ซึ่ง คปก. ประกาศผลให้ทราบแล้ว สามารถส่งใบสมัครของนักศึกษาได้ตามช่วงเวลาข้างต้น
2. อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว ขอให้ส่งใบสมัครรุ่นที่ 17 ของอาจารย์มาพร้อมกับใบสมัครของนักศึกษา ตามช่วงเวลาข้าง
ต้น

หมายเหตุ*
1. ในกรณีที่เป็นการขอรับทุนแบบร่วมทุน (joint funding) ขอให้มีหนังสือแจ้งความประสงค์จะรับทุนแบบ joint funding ซึ่งลงนามโดย
อธิการบดีมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย แนบมาด้วย 
2. download แบบฟอร์มใบสมัคร และเอกสารทั้งหมดได้ที่ http://rgj.trf.or.th/skv1/rgj_download.asp
3. คปก. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาใบสมัครที่กรอกข้อมูล และ/หรือ มีเอกสารแนบไม่ครบถ้วน
4. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้ง 2 กลุ่ม ที่เสนอชื่อนักศึกษามาและนักศึกษาไม่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน คปก. รุ่นที่ 17 ขอให้สมัคร
รับทุนรุ่นที่ 18 ต่อไป

 
 
     
     
 

 
  :: News
   การรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2558
   ธนาคารกรุงไทยรับสมัครผู้เข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ
   มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครทุนศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
   กรุงเทพประกันชีวิตมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ประจำปี 2558
   ธนาคารกรุงเทพเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปี 2558
   ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียน ปีการศึกษา 2558
อ่านข่าวทั้งหมด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม