บทเรียนวิชาเศรษฐศาสตร

ECON 1101 หลักเศรษฐศาสตร์  
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1


บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
  

บทที่ 2  อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพ      

บทที่ 3  ความยืดหยุ่นชองอุปสงค์และอุปทาน   

บทที่ 4  พฤติกรรมผู้บริโภค   

บทที่ 5 ทฤษฏีการผลิต    

บทที่ 6 ต้นทุนการผลิตและรายรับ   

บทที่ 7  ตลาด และกำหนดราคา     

บทที่ 8 รายได้ประชาขาติ    

บทที่ 9 ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ      

บทที่10ระดับรายได้ประชาชาติดุยภาพและการเปลี่ยนแปลง

บทที่ 11 การเงินและการธนาคาร    

บทที่ 12 การคลังสาธารณะ  

บทที่ 13 เงินเฟ้อและการว่างงาน    

บทที่ 14 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ    

บทที่ 15 การพัฒนาเศรษฐกิจ    


บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาตร์มหภาค


บทที่ 2 ผลิตภัณฑ์และรายได้ประชาชาติ

บทที่ 3 การบริโภค การออม การลงทุน

บทที่ 4 การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ

บทที่ 5 เงินเฟ้อ เงินฝืด และการว่างงาน

บทที่ 6 การเงิน และการธนาคาร

บทที่ 7 การคลังของรัฐบาล

บทที่ 8 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

บทที่ 9 ความเจริญเติบโต และการพัฒนาเศรษฐกิจ

บทที่10 เป้าหมายและการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ

บทที่ 11 การกระจายรายได้


3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3593303 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

บทที่ 1 ความเป็นมาของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ


บทที่ 2 ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น

บทที่ 3 การวิเคราะห์การตัดสินใจ:แผนภูมิการตัดสินใจ

บทที่ 4 โปรแกรมเชิงเส้นตรง

บทที่ 5 ปัญหาควบคู่

บทที่ 6 ปัญหาการขนส่ง

บทที่ 7 ตัวแบบสินค้าคงคลัง

บทที่ 8 การบริหารโครงการด้วย CPM และ PERT


บทที่ 9 ตัวแบบแถวคอย

บทที่ 10 ทฤษฎีเกม

บทที่ 11 ตัวแบบมาร์คอฟ

บทที่ 12 การจำลองปัญหา

แบบทดสอบ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนและการวิเคราะห์
          โครงการ

บทที่ 2 วงจรการวางแผนโครงการ

บทที่ 3 การกำหนดโครงการ

บทที่ 4 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

บทที่ 5 หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ

บทที่ 6 การวิเคราะห์โครงการทางด้านอุปสงค์ และตลาด

บทที่ 7 การวิเคราะห์โครงการทางด้านเทคนิค

บทที่ 8 การวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงิน

บทที่ 9 การวิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐกิจ

บทที่ 10 การวิเคราะห์โครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม

บทที่ 11 การวิเคราะห์โครงการทางด้านสังคม

บทที่ 12 กรณีตัวอย่าง (Case study)


3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ (ป.โท)

บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์   

บทที่ 2
 การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน    

บทที่ 3 ความยืดหยุ่ยอุปสงค์และอุปทาน   บทที่ 3  ความยืดหยุ่นชองอุปสงค์และอุปทาน 
บทที่ 4 ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค   ที่ 4  พฤติกรรมผู้บริโภค   
บทที่ 5 ทฤษฏีการผลิต    

บทที่ 6 -7 ต้นทุนการผลิตและรายรับ     

บทที่ 8 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และการกำหนดราคา   

บทที่ 9 ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์และการกำหนดราคา  

บทที่ 10 การกำราคาปัจจัยการผลิตและกระจายรายได้  

                            แบบทดสอบ

 

 

 


Ch1 The Nature and Scope of Managerial Economics

Ch1: Appendix The Basics of Demand, Supply, and Equilibrium

Ch 2 Optimization Techniques and New Management Tools

Ch 3 Demand Theory

Ch 3: Appendix Behind the Market Demand Curve
The Theory of Consumer Choice


Ch 4 Demand Estimation

Ch 5 Demand Forecasting

Ch 6 Production Theory and Estimation

Ch 7 Cost Theory and Estimation

Ch 8 Market Structure: Perfect Competition, Monopoly and Monopolistic Competition

Ch 9 Oligopoly and Firm Architecture

Ch 10 Game Theory and Strategic Behavior

Ch 11 Pricing Practices

Ch 12 Regulation and Antitrust: The Role of Government in the Economy

Ch 13 Risk Analysis

Ch 14 Long-Run Investment Decisions: Capital Budgeting

 

ECON 3305 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Power Point
วิทีทัศน์

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 การวิเคราะห์การตัดสินใจ:แผนภูมิการตัดสินใจ

บทที่ 3 โปรแกรมเชิงเส้นตรง

บทที่ 4 ตัวแบบสินค้าคงคลัง

บทที่ 5 การบริหารโครงการด้วย CPM และ PERT

บทที่ 6 ตัวแบบแถวคอย

บทที่ 7 ทฤษฎีเกม

บทที่ 8 ตัวแบบมาร์คอฟ


บทที่ 1 บทนำ
ตอนที่ 1

บทที่ 1 บทนำ ตอนที่ 2

บทที่ 2 การวิเคราะห์การตัดสินใจ:แผนภูมิการตัดสินใจ

บทที่ 3 โปรแกรมเชิงเส้นตรง

บทที่ 4 การบริหารโครงการด้วย CPM และ PERT

บทที่ 5 ตัวแบบสินค้าคงคลัง

บทที่ 6 ตัวแบบแถวคอย

บทที่ 7 ทฤษฎีเกม

บทที่ 8 ตัวแบบมาร์คอฟ

 


© 2005 คณะวิยาการจัดการ, มหาวิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   
39/1 ถนนรัดาภิเษก   แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0-2942-6900-99   ต่อ  4004
surin@chandra.ac.th